Αγρίνιο Περιβάλλον

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων πλημμυροπαθών στον Δήμο Αγρινίου

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ανακοινώνει ότι:

Οι δημότες των οποίων οι οικίες  επλήγησαν από τις πρόσφατες  πλημμύρες θα πρέπει να  απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, για να υποβάλλουν αίτημα καταγραφής για τις ζημιές σε κύρια κατοικία και οικοσκευές.

Οι αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση pronoia@agrinio.gr  ή με  ραντεβού στα γραφεία της Διεύθυνσης στην Ε.Ο. Αγρινίου –Αντίρριου 1, κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα 26413-63401, 26413-63404, 26413-63412 και 26413-63400,  από 9:00 π.μ. έως  13:00 μ.μ. για διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος.

 

Επισυνάπτονται :

 1. Έντυπο Αίτησης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση
 3. Δικαιολογητικά

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …………………………….

ΑΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤ.: ………………….

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ………………………………….

 

ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ……………………………….

ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ …../……/20…..

ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ   Α.Φ.Μ. /Δ.Ο.Υ.  
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ   ΣΥΓΓΕΝΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/Τ.Κ./ΠΕΡΙΟΧΗ  
 Email   ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ   ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.  
ΑΡ. ΙΒΑΝ/

ΤΡΑΠΕΖΑ

  ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ                      ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ   ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 

Στοιχεία Αιτούμενου:

Παρακαλείσθε όπως μου καταβάλλετε την κάτωθι οικονομική ενίσχυση για την πληγείσα κατοικία μου (όπως έχει προβλεφθεί νομοθετικά) στη Δημοτική Ενότητα …………….. του Δήμου ……………………….από τη φυσική καταστροφή της …../..…/20…

Είδος Αιτούμενης Οικονομικής Ενίσχυσης  (επιλέξτε με Χ την κατηγορία που σας αφορά) :

 

Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600,00 Ευρώ για την πληγείσα κύρια κατοικία μου.

 

 

Επιπλέον Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600,00 Ευρώ διότι η  πληγείσα οικογένειες μου είναι πολύτεκνη.

 

Επιπλέον Οικονομική ενίσχυση 600,00 Ευρώ διότι η για πληγείσα οικογένειά μου αποτελείται από  άτομο/α με ειδικές ανάγκες .

 

Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 Ευρώ κατά νοικοκυριό, που έχει πληγεί, για απλές επισκευαστικές εργασίες ή / και  την αντικατάσταση οικοσκευής .

Σύντομη περιγραφή ζημίας της πληγείσας κύριας οικίας:

Οικονομική ενίσχυση 4.500 Ευρώ, για ένα άτομο ή για κάθε από τα …..…  άτομα της πληγείσας οικογένειάς μου που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) λόγω τραυματισμού  από την εν λόγω  φυσική καταστροφή.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

 

ΠΡΟΣ(1):  

ΔΗΜΟ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

 
Ο – Η Όνομα:   Επώνυμο:    
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:    
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:    
Ημερομηνία γέννησης(2):    
Τόπος Γέννησης:    
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:   Τηλ:    
Τόπος Κατοικίας:   Οδός:   Αριθ:   ΤΚ:    
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

Α) Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίησή τους προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Β) Η κατοικία μου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της …/…/2021 ήταν η κύρια κατοικία μου, όπου κατοικούσαμε ………………….. άτομα.

Γ) Κατέχω το ……….% ποσοστό συνιδιοκτησίας και χρήσης. Ο έτερος συνιδιοκτήτης είναι ο/η…………………………………………………….  του/της οποίου/οποίας καταθέτω Υπεύθυνη Δήλωση.

 

 

Ημερομηνία:      ……….2021

 

Ο – Η Δηλ.

 

 

 

(Υπογραφή)

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

 

 

 1. Αίτηση του δικαιούχου η εξουσιοδοτημένου προσώπου.
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (ΕΝΤΥΠΟ Ε1 ) του τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιοκτησίας, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή /φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου.
 4. Τελευταία υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) συνοδευόμενης  από  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Αν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ. λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
 7. Τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ
 8. Λογαριασμός ΔΕΗ

 

Τα άτομα με αναπηρία, που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προσκομίσουν: α) Απόφαση Έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ,

β) βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας.

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μπορεί να σας αρέσουν

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.