Αγρίνιο Πολιτική

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αγρινίου την Τετάρτη

Συνεδριάζει την Τετάρτη  27 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου με πληθώρα θεμάτων. Κυριαρχεί το θέμα της αγοράς ρυμοτούμενων ιδιοκτησιών επί των οδών Αρχιμήδη και Ηρακλείτου.

Η ανακοίνωση του δήμου Αγρινίου

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 3η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί των οδών Αρχιμήδη και Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών» και της υπ’ αριθμ. 207/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδας για αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί της οδού Αρχιμήδη και την οδό Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών μετά από την έκθεση εκτίμησης πιστοποιημένου εκτιμητή».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Έγκριση σύναψης δανείου, ποσού 590.000,00 €, για την αγορά τριών (3) απορριμματοφόρων, έγκριση όρων του δανείου και τοκοχρεωλυτικής δόσης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ 2015 – 2016 και ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή που θα συμμετάσχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Υποέργου 4, ως ορίζεται στο άρθρο 10 της Προγραμματικής Σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 10/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
 1. Εξώδικος συμβιβασμός επί δικαστικής διεκδικήσεως ιδιώτη. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 46/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την συζήτηση της υπόθεσης της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης: “ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ “  στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 65574/19-11-2018 και   τίτλο: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Έγκριση Πινάκων Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023  Δήμου Αγρινίου του υποτομέα των Ο.Τ.Α.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Κοιμητηριών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2019, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2019, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Έγκριση Ψηφιακής Στρατηγικής Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Έγκριση υποβολής προτάσεων: 1) «Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Δήμου Αγρινίου» και 2)  «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Εκδηλώσεων στον Δήμο Αγρινίου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 2.γ.1.1 (Α/Α ΟΠΣ 3384 ) και τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/25-01-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με αριθμ. 193/29-5-2017 και με αριθμ. 400/24-11-2017 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την καθιέρωση και τροποποίηση της 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Έγκριση νέας μίσθωσης ακινήτου για μεταστέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου  Τριχωνίου, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τριχωνίου, «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου  Άνω Κερασόβου, στον Πολιτιστικό – Περιβαλλοντικό Σύλλογο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

 1. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης Τ.Κ. Δοκιμίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Δοκιμίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπούτσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 82 του Ν. 3852/2010).
 1. Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης Δ.Κ. Παναιτωλίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Παναιτωλίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Παναιτωλίου κ. Λουκάς Ντζούρβας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
 1. Μίσθωση ακινήτου για δημιουργία αποθηκευτικού χώρου Δ.Κ. Καινούργιου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Καινουργίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καινουργίου κ. Κωνσταντίνος Ευθυμίου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
 1. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου στέγασης Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Εκμίσθωση κυλικείου νεκροταφείου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου Τ.Κ. Στράτου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Διακοπή εκμίσθωσης θέσης περιπτέρου οδού Μαβίλη Δ.Κ. Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας παρακολούθησης και παραλαβής για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού -Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού οικονομικού έτους 2017».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα  θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Δοκιμίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπούτσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 82 του Ν. 3852/2010).
 1. Γνωμοδότηση για τροποποίηση ορίων οικισμού (θύλακα) Γιαννουζίου Δ.Ε. Αγρινίου, Δήμου Αγρινίου για διόρθωση σφάλματος. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 16/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 1. Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 1261 ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (επί αιτήσεως Χρήστου και Στέργιου Γαρουφαλή). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 1. Γνωμοδότηση για τροποποίηση στο Ο.Τ. 97 ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου (σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης για άρση απαλλοτρίωσης). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 1. Έγκριση αποζημίωσης ενοχικού δικαιώματος αυτοτελούς  ιδιοκτησίας Χ. Τζάνη & Χ. Σωτηρόπουλου στην οδό Ηρακλείτου στο Αγρίνιο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 19/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

 1. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε.  του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου:  «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου, 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αρακύνθου – Μακρυνείας & Αγγελοκάστρου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε. και της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση- ανακατασκευή γηπέδου Αγίου Κωνσταντίνου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή και τροποποίηση δικτύων ύδρευσης και συστημάτων τροφοδοσίας τους».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) για την  «προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

You may also like

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.