Αγρίνιο Πολιτική

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Την Δευτέρα  26 Νοεμβρίου στις 19:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου  επί της οδού Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2018. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 270/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Καθορισμός τιμής ζώνης ακινήτων για τον υπολογισμού του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στο Δήμο Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 272/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 271/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Καθορισμός συντελεστή Δημοτικού Φόρου έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 273/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Λήψη απόφασης ανάγκης ή μη σύναψης δανείου προμήθειας τριών (3) απορριμματοφόρων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 244/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ “ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗΣ” (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΠΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»  με Κωδικό ΟΠΣ 5030278 και προϋπολογισμό 566.878,08 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης για το έργο: «Παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης σε επιλεγμένα σημεία της Τοπικής Κοινότητας Θέρμου, Δήμου Θέρμου» – (με κωδικό ΟΠΣ 5029860 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020 ) – ποσού 590.000,00 €.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση:

Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου»  στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες»  και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 098 (Α/Α ΟΠΣ 2658) και  τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Τεχνικής Έκθεσης «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου, Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

Τεχνικής Έκθεσης «Λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης».

Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου «ο Ερμής».

Ορισμός Ομάδας Έργου Πράξης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018 , με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Πρόσληψη  ενός (1) ατόμου,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2018,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δυο (2) μήνες για την υπηρεσία περισυλλογή – διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Απολογιστικά στοιχεία Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου έτους 2017».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Επανακαθορισμός εξόδων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

Ορισμός του Προϊσταμένου του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Αγρινίου κ ως υπολόγου και υπεύθυνου λογαριασμού του  έργου με κωδικό  ΕΣΠΑ 2014-2020  2017ΕΠ00110024 και τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου» με κωδικό ΟΠΣ 5009780 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού (πάγια προκαταβολή).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 237/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων  Γ΄ τριμήνου  2018  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2018».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών των ομάδων 2,6,7,9,14,16 λόγω άγονου αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα  ένα (1) έτος».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1&2/2018 πρακτικών της υπ’ αριθμ. 52978/2-11-2018 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για επιλογή ανάδοχου για την: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7:Μίσθωση γερανοφόρου (τηλεσκοπικός γερανός-όχημα) μεγάλου ύψους».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.  40618/20-8-2018 σύμβασης  του  Δήμου Αγρινίου με την Αφοί Μαντουβαλοι Εφοδιασμοί Πλοίων  Εισαγ. Εξαγ. Α.Ε.  για την προμήθεια  ειδών σίτισης (όσπρια)  για τις  ανάγκες   του Κοινωνικού  Παντοπωλείου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και Πρασίνου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής της σύμβασης που αφορά την «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (BOTTOM UP)».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 762/2018  Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 247/2016 ΑΥΙΜ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 581/2016,  234/2017 και 744/2017 Αποφάσεις Υλοποίησης με ίδια μέσα, για παράταση της Πράξης για την  υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας στον Δήμο Αγρινίου   μέσω του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου σχολικού έτους 2019 – 2020.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, του κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Σιτομένων, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σιτομένων «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ».

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Νεάπολης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ 3/2018 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Νεάπολης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νεάπολης κ. Κωνσταντίνος Πανίτσας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή και διαμόρφωση οδού Γρίβα».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:  «Ανέγερση μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) – οικοτροφείων του εργαστηρίου “Παναγία Ελεούσα” στο Αγρίνιο».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., της 1ης Σ.Σ. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: «Συντήρηση – ανακατασκευή  γηπέδου Αγίου Κωνσταντίνου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».

Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση και διαμόρφωση νέων χώρων υγιεινής W.C. σε δημοτικά  κτήρια του Δήμου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μπορεί να σας αρέσουν

Ρυθμίσεις απορρήτου
Όνομα Ενεργοποιημένο
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_sec.
Cookies
Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.